OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)Spolek RADOST, z. s.
    IČ: 22864211, č.ú.: 2500908612 / 2010 (neslouží k platbě startovného)
    se sídlem: Zámecká 20, 549 57 Teplice nad Metují

Zastupuje: Pavel Borna, předseda spolku

kontaktní údaje:

e-mail: info@ta33.cz
web: www.ta33.cz
(dále jen „pořadatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele a fyzické osoby, která se registruje k pochodu (dále jen: „účastník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ta33.cz (dále jen „internetová registrace“), případně na prezentaci startu pochodu (dále jen „klasická registrace“),

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí registrace.

4. Internetová a klasická registrace se uzavírá v českém jazyce.


II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o registraci, včetně uvedení ceny jsou uvedeny v pravidlech pochodu v sekci informace.

2. Cena internetové registrace je odlišná od klasické registrace.


III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy se provádí pomocí:

a) internetové registrace na internetové adrese ta33.cz vyplněním registračního formuláře.

b) klasické registrace na startu pochodu vyplněním přihlášky.

2. Internetovou registraci odešle účastník pořadateli kliknutím na tlačítko Dokončit přihlášku. Tím se považuje registrace – objednávka – za závaznou.

3. Klasická registrace se považuje za závaznou odevzdáním vyplněné přihlášky na prezentaci v den pochodu.

4. Údaje uvedené v registraci jsou pořadatelem považovány za správné.

5. Uzavřením kupní smlouvy se považuje:

a) Při internetové registraci, připsáním platby na účet pořadatele (resp. platební brány pays.czr.o.).

b) Při klasické registraci, zaplacením startovného na prezentaci v den pochodu.

6. Náklady vzniklé účastníkovi v souvislosti s registrací (náklady na internetové připojení, telefonní hovory či poplatky za platbu, dopravu), hradí účastník sám.

7. Internetové registrace neuhrazené do 24 hodin od objednání se považují za neplatné a budou stornovány.


IV.

Platební podmínky

1. Cenu internetové registrace může účastník uhradit následujícími způsoby prostřednictvím platební brány pays.cz s.r.o.:

a) bezhotovostně platební kartou,

b) bezhotovostně bankovním převodem,

c) bezhotovostně pomocí QR kódu

2. Cenu klasické registrace lze uhradit:

a) v hotovosti na prezentaci v den pochodu

b) bezhotovostně pomocí platebního terminálu na prezentaci v den pochodu.

3. Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje účastník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. Při internetové registraci obdrží účastník potvrzení po dokončení registrace na e-mailovou adresu, kterou účastník při registraci zadal.

5. Případné reklamace a dotazy k platbám, můžete směrovat na poskytovatele platební brány:

pays.cz s.r.o.

Štefánikova 1, 60200 Brno

E-mail: info@pays.cz


V.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy:

a) u internetové registrace, je možné odstoupit pouze v případě omylem duplicitní registrace a platby. Jinak se považuje kupní smlouva za platnou a nelze od ní odstoupit.

b) u klasické registrace není možné.

2. Pro odstoupení od smlouvy dle podmínek čl. V, bodu 1a), musí účastník odeslat prohlášení o odstoupení na e-mailovou adresu prihlasky@ta33.cz .

3. Splní-li účastník podmínky čl. V, bodu 1a) a 2,  vrátí mu pořadatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

4. Nevyzvednuté startovné propadá ve prospěch pořadatele a nelze jej převádět do dalších ročníků.

5. Nevyzvednutá pochodová trika lze vyzvednout dodatečně na adrese pořadatele, případně lze zaslat na adresu účastníka při dodatečné platbě balného a poštovného ve výši 150 Kč.


VI.

Osobní údaje

1. Pořadatel během registrace shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při registraci poskytne účastník. Tyto osobní údaje pořadatel shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro registraci a dále jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi účastníkem a pořadatelem vyplývajících z registrace.

2. Poskytnutím osobních údajů pořadateli, resp. registrací dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

3. Pořadatel může využít kontaktní údaje účastníka k zasílání obchodních sdělení pořadatele v případně, že o zasílání těchto sdělení účastník výslovně zažádá.


VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

2. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem se řídí českým právním řádem.